Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady i warunki (dalej: „Warunki”) stosuje się do zamówień dokonanych przez klienta będącego konsumentem i działającego osobiście lub przez klienta będącego przedsiębiorcą i działającego osobiście lub przez odpowiednio umocowaną osobę fizyczną (dalej: „Klient”) w sklepie internetowym www.prostejedzenie.pl (dalej: „Serwis Internetowy, Sklep Prostejedzenie”).

Umowy są zawierane pomiędzy Klientem a ic.online Jakub Trybus z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przy ulicy 23 Października 72, (62-080) Tarnowo Podgórne, wpisaną do CEIDG w gminie Tarnowo Podgórne, REGON: 300178935, NIP: 777-21-80-508, telefon: 501 170 737 (dalej: „Sklep Prostejedzenie”). Niniejsze Warunki znajdą zastosowanie zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców. Warunki mogą różnić się w zależności od tego, czy Klient działa jako osoba fizyczna będąca konsumentem czy też jako przedsiębiorca podejmujący czynności osobiście lub przez odpowiednio upoważnioną osobę fizyczną.

2. Klient działający jako osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu Internetowego musi mieć ukończone 18 lat, oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Osoba fizyczna działająca w imieniu przedsiębiorcy powinna spełniać warunki wskazane w pkt. 2. powyżej oraz mieć umocowanie do takiego działania, i oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawierania umów i dokonywania zakupów na rzecz reprezentowanego przedsiębiorcy.

II. Umowy i zamówienia

1. Sklep Prostejedzenie zobowiązuje się wysłać niezwłocznie potwierdzenie rejestracji zamówienia w formie maila do Klienta składającego zamówienie. Następnie po weryfikacji magazynu Klient otrzymuje potwierdzenie, w formie maila, przyjęcia zamówienia do realizacji. Od tego momentu umowę pomiędzy Klientem i Sklepem Prostejedzenie uważa się za zawartą.

2. Sklep Prostejedzenie do każdego zamówienia wystawia paragon albo fakturę VAT. Dokumenty handlowe są dostarczana wraz z przesyłką. Dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę na inne dane zostanie poproszony, po złożeniu zamówienia, w mailu z podsumowaniem zamówienia o wypełnienie formularza.

IV. Ceny

Ceną wiążącą produktu jest cena wskazana w Serwisie Internetowym w momencie składania zamówienia (oznaczona w procesie składania zamówienia jako cena/zamówienia z obowiązkiem zapłaty), chyba że uzgodniona została wyraźnie inna. Ceny w Sklepie Prostejedzenie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Jakiekolwiek koszty związane z płatnością i dostawą są wymieniane odrębnie w momencie składania zamówienia (oznaczone w procesie składania zamówienia jako cena/zamówienia z obowiązkiem zapłaty). Ceny wskazywane są zarówno przed zamówieniem jak i w potwierdzeniu zamówienia.

V. Płatności

  1. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą powszechnie znanych metod płatności wymienionych w Serwisie Internetowym takich jak:
  • płatności elektroniczne za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24,
  • przelew tradycyjny wykonany bezpośrednio ze swojego konta
  • za pobraniem.

2. Dane do przelewu tradycyjnego:

Numer konta w Mbank: 53 1140 2004 0000 3302 7772 3648

ic.online Jakub Trybus, ul. 23 Pażdziernika 72, 62-080 Tarnowo Podgórne

3. Sklep Prostejedzenie zastrzega sobie prawo do ograniczania metod płatności za zamówione produkty, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na zamówienia już złożone i sposób zapłaty tam ustalony.

VI. Dostawa i wysyłka

1. Sklep Prostejedzenie dostarcza swoje produkty wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep Prostejedzenie ma obowiązek dostarczyć produkty bez wad. Cena podana w Serwisie Internetowym nie zawiera kosztów przesyłki zamówionego towaru. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, i jest wskazywany w momencie składania zamówienia (oznaczony w procesie składnia zamówienia jako cena/zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Dodatkowe informacje na temat sposobu wysyłki są dostępne w Serwisie Internetowym. Należy zwrócić uwagę, że mogą wystąpić ograniczenia w wyborze sposobów dostawy, z zastrzeżeniem że nie będzie to miało wpływu na zamówienia już złożone i sposób dostawy tam ustalony.

2. Czas dostawy może różnić się w zależności od wybranego sposobu dostawy. Orientacyjny czas dostawy wynosi 48 godzin chyba, że jest inaczej wskazany w Serwisie Internetowym w trakcie składania zamówienia oraz w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona, Klient otrzyma stosowne zawiadomienie wraz z linkiem do śledzenia przesyłki.

VII. Rezygnacja i prawo do zwrotu

1. W przypadku sprzedaży na odległość Klient ma zawsze prawo w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów.

2. Z prawa do odstąpienia od umowy wynika prawo Klienta do zrezygnowania z kupna zamówionego przez siebie produktu, poprzez wysłanie do Sklepu Prostejedzenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, zamówionego produktu (okres odstąpienia od umowy).

3. Jeżeli Klient chce odstąpić od umowy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie w sposób wyraźny Sklep Prostejedzenie przed zakończeniem okresu odstąpienia w formie jak następuje: listownie na adres Sklep Internetowy Prostejedzenie, ic.online Jakub Trybus. ul. 23 Października 72, 62-080 Tarnowo Podgórne, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://www.prostejedzenie.com/kontakt/ . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu. Sklep Prostejedzenie sugeruje, by informacja o odstąpieniu zawierała imię i nazwisko Klienta, jego adres zamieszkania oraz inne stosowne dane, takie jak numer zamówienia, data zamówienia, adres e-mail, oraz oznaczenie zwracanego produktu, w przypadku zamówienia kilku produktów. W celu sprawnego załatwienia sprawy, Sklep Prostejedzenie zaleca wypełnienie przez Klienta formularza odstąpienia od umowy (formularz zwrotu) w Serwisie Internetowym. Klient może też wykorzystać formularz oświadczenia o odstąpieniu, przygotowany zgodnie ze wzorem ustawowym.

VIII. Dane i konto klienta

1. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe w związku z zamówieniem są poprawne i kompletne. Sklep Prostejedzenie, będąc administratorem, przetwarza dane osobowe Klienta podane w związku z zamówieniem. Więcej informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sklep Prostejedzenie jest dostępnych w polityce prywatności Sklepu Prostejedzenie, patrz Polityka Prywatności.

2. Klient, który jest przedsiębiorcą, zapewnia, że osoba, która zarejestrowała konto Klienta i każdy inny jego użytkownik jest upoważniony do wykonywania operacji i składania zamówień w imieniu Klienta w Serwisie Internetowym. Klient, który jest przedsiębiorcą, jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane przez jego użytkowników na koncie klienckim pod nazwą użytkownika. Ponadto, Klient, który jest przedsiębiorcą, musi upewnić się, że jego użytkownicy przeczytali i zaakceptowali niniejszy regulamin oraz zapoznali się z polityką prywatności Sklepu Prostejedzenie

IX. Postanowienia końcowe

1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia są równoznaczne z akceptacją, Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zarówno w jego obecnym brzmieniu jak i z późniejszymi zmianami.

3. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz osobom trzecim.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2018

5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on-line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem URL: www.prostejedzenie.pl. Odtworzenie treści Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą “Regulamin”, znajdującego się w dolnej części strony głównej Serwisu. Właściciel zachęca Użytkowników do wydrukowania Regulaminu oraz zachowania jego kopii.

6. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymywanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od poinformowania Użytkowników o zmianie postanowień Regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy do treści Regulaminu zostały wprowadzone zmiany.

7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, wysyłając stosowną informację w tym zakresie na następujący adres e-mail: info@prostejedzenie.pl oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach funkcjonalności po wejściu zmian Regulaminu w życie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jego nową treść.

8. Serwis jest prowadzony przez podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

9. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

11. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

Powrót do góry